Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Marijos Legionas

Marijos Legionas yra katalikiška pasauliečių organizacija. Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Kiekvieną savaitę aktyvieji nariai renkasi į susirinkimus bendrai meldžiasi. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas – Dvasios Vadas. Katedros parapijos prezidiumui vadovauja mons. V.St. Brazdeikis, o visam Telšių vyskupijos Marijos Legionui – kan. A. Sabaliauskas. Nariai stengiasi paklusti Kristaus įsakymui „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones” (Mt. 28,19). Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ malda, džiaugsmo skleidimas.

Marijos legiono nariai:

  • Bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais.
  • Paruošia ligonius priimti kunigą.
  • Ieško naujų narių į Marijos Legiono ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą.
  • Platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas.
  • Apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Renkamės ketvirtadieniais 15.30 val. Katedros parapijos namuose (Katedros a. 3, Telšiai).

Platesnė informacija tel. 861534485 (Jonas)

Pobūdis ir veikla

Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Kiekvieną savaitę aktyvieji nariai renkasi į susirinkimus bendrai meldžiasi. Marijos Legiono atmintinė įsakmiai nurodo, kad veikla, atliekama organizacijos vardu, negali būti susijusi su materialine šalpa, bet privalo turėti asmeninių kontaktų pobūdį.  Pastarieji meldžiasi nurodytomis maldomis. Aktyvūs nariai kiekvieną savaitę lanko vietinį prezidiumo susirinkimą. Kiekvienam prezidiumui vadovauja parapijos kunigas – Dvasios Vadas. Susirinkimas prasideda malda į Šventąją Dvasią. Kalbamas Rožinis. Nariai stengiasi paklusti Kristaus įsakymui “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones” /Mt. 28,19/. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ malda, džiaugsmo skleidimas.

Pagrindiniai darbai

Atlieka įvairius sielovadinius darbus išskyrus materialinę pagalbą ir politinę veiklą. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą:

  • Bendrauja su slaugos ir vaikų namų gyventojais.
  • Paruošia ligonius priimti kunigą.
  • Ieško naujų narių į Marijos Legiono ir kitų katalikiškų organizacijų veiklą.
  • Platina katalikiškus laikraščius, žurnalus ir knygas.
  • Apaštalauja tarp narkomanų, benamių alkoholikų, išėjusių iš kalinimo vietų ir kt.

Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų parapijos Marijos Legiono grupės ir apsilankyti mūsų susirinkimuose.

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com