Ateitininkai               Gyvojo Rožinio grupelė               Jaunimo Marijos Legiono grupelė               Liturginė skaitovų grupelė         Marijos Legionas               „Motinos maldoje už savo vaikus”               OFS               Šv. Ignaco Lojolos grupelė               Šv. Rašto skaitymo grupė

Ateitininkai

Ateitininkai – tai katalikiška organizacija, įkurta daugiau nei prieš 100 metų Lietuvos katalikų inteligentų. Svarbiausias tikslas yra išugdyti ir išauklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, remiantis 5 ateitininkų principais: katalikiškumu, šeimyniškumu, tautiškumu, visuomeniškumu ir inteligentiškumu, t. y., kad tarnaudami Katalikų Bažnyčiai ir būdami jai ištikimi, vadovaujami Dvasios Vadų į savo tautos ir į viso pasaulio gyvenimą, į visas gyvenimo sritis įneštų Kristų, vykdydami savo misiją „Visa atnaujinta Kristuje!“ 

Galite mus išgirsti giedančius Telšių Katedroje sekmadieniais per 10 valandos šv. Mišias. Renkamės penktadieniais 16 val. ir sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių Katedros katechezės klasėje. Platesnė informacija tel. 8 611 64454 (Jurgita) ir 8 614 68583 (Loreta). 

"

"Visa atnaujinti Kristuje" (lot. „Omnia instaurare in Christo“ plg.: Ef 1, 10)

Ateitininkų šūkis yra  „Visa atnaujinti Kristuje” (lot. „Omnia instaurare in Christo“ plg.: Ef 1, 10), tarnaujant Dievui ir Tėvynei. Pagal A. Maceiną – „savo kilme ir esme ateitininkai yra kovotojai už Dievą. Tai žmonės, kuriems ne vis tiek, ar pasaulyje bus įsteigta Kristaus ar antikristo karalystė. Tai žmonės, kurie aiškiai ir ryžtingai stovi Kristaus pusėje ir eina į visas gyvenimo sritis, josna įnešdami Jo dvasią. Todėl jų šūkis ir yra Visa atnaujinti Kristuje. Ateitininkai nestovi nuošaliai ir nestebi pasyviai, kaip antikristo dvasia gyvenime rungiasi su Kristaus dvasia. Ateitininkai patys stoja į šitas rungtynes, jie pasilieka Dievui ištikimi, jie pažymi savo kaktas bei rankas kryžiaus ženklu ir jo vardu eina perkeisti pasaulio… Būti ateitininku reiškia būti aktyviu dalyviu kovos už Dievo karalystę, Dievo karalystės kūrėju ir gynėju”.

Svarbiausias tikslas yra išugdyti ir išauklėti jaunimą pilnutinėmis asmenybėmis, remiantis 5 ateitininkų principais: katalikiškumušeimyniškumutautiškumuvisuomeniškumu ir inteligentiškumu, t.y., kad tarnaudami Katalikų Bažnyčiai ir būdami jai ištikimi, vadovaujami Dvasios Vadų į savo tautos ir į viso pasaulio gyvenimą, į visas jo sritis įneštų Kristų.

Šią iki karo labai gausios narių skaičiumi organizacijos veiklą sovietinė okupacija areštais, trėmimais, lageriais, kankinimais praktiškai buvo sunaikinusi. Tačiau emigracijoje atsidūrę ateitininkai tęsė savo veiklą užsienyje ir, kai tik susidarė palanki situacija, 1989m., vėl atsikūrė Lietuvoje. Nuo tų pačių metų ateitininkai atsikūrė ir Telšiuose.

Šiandien ateitininkai Telšiuose buriasi prie Telšių Katedros. Galite juos išgirsti giedančius penktadieniais per 18 valandos šv. Mišias ir sekmadieniais per 10 valandos šv. Mišias. Tačiau jie ne tik gieda bažnyčioje, bet ir renkasi Telšių Vyskupijos Jaunimo centre, Gedimino g. 17, penktadieniais 16 val., sekmadieniais 11 val.. Renkasi maldai, pokalbiams, diskusijoms, žaidimams, pasiruošimams didesniems renginiams, giesmių repeticijoms, filmų peržiūroms ir aptarimams,  paprasčiausiai išgerti arbatos arba pasveikinti savo narius su gimtadieniu.

Kokiems didesniems tradiciniams renginiams paprastai Telšių ateitininkai ruošiasi, kokiuose dalyvauja? Pirmiausia katalikiško jaunimo renginiuose – vyskupijos, Lietuvos ir pasaulio Jaunimo dienose, krikščioniško atsinaujinimo savaitgalyje (jei tik yra galimybė, būtinai juose savanoriauja), po to savo jėgomis rengia susikaupimo ir šlovinimo vakarus, Advento ir Gavėnios rekolekcijas, švenčia kuopos gimtadienius, jaunučiai vasarą pastovyklauja Berčiūnuose, moksleiviai per kiekvienas atostogas turi galimybę nuvykti į rudens, žiemos, pavasario ir vasaros akademijas, susiorganizuoja per metus ir vieną kitą tai didesnę, tai mažesnę ekskursiją.

Telšių šv. Antano Paduviečio parapija 

Adresas: Katedros a. 2, Telšiai LT-87131

rudas logo-01

Tel.: 8 444 60500; 8 610 05778

El. paštas: tkatedra@gmail.com